top of page

OPLOSSINGEN

'Een veilige werkomgeving creëeren hoeft niet ingewikkeld te zijn'.

Het belangrijkste doel van het NBEVP is een veilige werkomgeving te creëren voor management en medewerkers . Dit doen we door beleid in te richten, gesprekken te voeren en maatregelen te organiseren.

ONBEWUST ONBEKWAAM

Veel organisaties zijn zich niet bewust van de gevolgen van het ontbreken van een goed ingericht beleid van 'ongewenst gedrag' en 'integriteit' en de onderlinge invloed van deze twee. Hierdoor zijn ze onbewust onbekwaam, terwijl ze toch het beste met medewerkers voor hebben. 

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Medewerkers die last hebben van 'ongewenste omgangsvormen' zijn vaker ziek, functioneren minder goed en zijn gemakkelijker beïnvloedbaar om regels te overtreden. Het ontbreken van de mogelijkheid om intergriteitszaken te melden heeft invloed op het werkplezier én kost geld (fraude, corruptie, etc.) 

ONAFHANKELIJKHEID

Voor mogelijke melders van 'ongewenste omgangsvormen' en 'integriteit' is de stap naar een onafhankelijk, dus extern,  vertrouwenspersoon gemakkelijker dan een interne melding maken aan een functionaris met een hiërarchische verhouding. Als extern vertrouwenspersoon zijn we geen belangenbehartigers of woordvoerders. 

Wij verschaffen inzicht in het  huidige veiligheids- en integriteitsbeleid. 

Rapportage.

Een quick scan' geeft een indruk van de huidige status van het minimaal noodzakelijke beleid. De 'maturity scan' is een verdiepend onderzoek naar het  volwassenheidsniveau over de inrichting van het beleid (vaak in combinatie met punt 4 'werking'.) U ontvangt een rapport met daarin opgenomen eventuele  aanbevelingen . 

Second Opinion

Een organisatie kan de behoefte hebben om een second opinion te hebben over een integriteits- of meldingsproces. Hiervoor houden wij een onafhankelijk onderzoek. U bepaalt de definitieve opdracht en inhoud.

'OPZET'

ONAFHANKELIJKE TOETS

1

2

We ontwikkelen samen met en voor uw organisatie een passend beleid voor een veilige en integere werkomgeving.

 

Wat houdt dit in?

 • Maken plan van aanpak met daarin inrichten van processen en opstellen protocollen.

 • Houden voorlichtingsbijeenkomsten over te volgen procedures (mensen informeren en meenemen).

 • Workshops gewenst gedrag: do's en don'ts voor een veilige werkomgeving, welk gedrag wel en wat is over de grens?
  (zowel ongewenste omgangsvormen als integriteit).

'BESTAAN'

BELEID ONTWIKKELEN
& IMPLEMENTEREN

'UITVOERING'

GESPREKKEN BELANGHEBBENDEN

3

In hoeverre werkt het ingerichte beleid naar behoren (evaluatie).

 

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Onderzoek naar de stand van zaken van 'integriteit' en 'ongewenste omgangsvormen' 

 • Vaststellen bekendheid en gebruik

 • Rapportage over de mate van implementatie en uitvoering 

 • Evaluatie en eventuele bijstelling

'WERKING'

ONDERZOEK STAND VAN ZAKEN

4

werking

Belanghebbenden zijn potentiële melders van 'ongewenste omgangsvormen' en 'integriteit'.

Voor de medewerker

 • Gesprekken houden op een andere locatie dan waar iemand normaal gesproken werkt om geheimhouding te waarborgen.

 • Let op: een gesprek hoeft niet meteen tot een melding te leiden.

 

Voor de organisatie

 • Vaste prijs voor het aantal opvanggesprekken 

 • Eén keer per jaar een geanonimiseerde terugkoppeling van de gesprekken 

 • Aanbevelingen m.b.t. de procesinrichting (opzet, bestaan en werking).

Neem met ons contact op als u meer over deze onderwerpen wilt weten.

bottom of page